ทัวร์ธรรมะและวัฒนธรรมที่เนปาลกันไหม


ไทยและเนปาล มีความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมมายาวนานกว่าสองพันปี ซึ่งเป็นมิติความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดระหว่างไทยกับเนปาลมากกว่าด้านเศรษฐกิจหรือการเมือง โดยเน้นในเรื่องศาสนา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลมีสถานที่สำคัญทางศาสนา เช่นเมืองลุมพินี หรือเมืองจานักปูร์ (เมืองมิถิลาในพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก) โดยชาวไทยนิยมเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ คือ ลุมพินีวัน ในฐานะที่เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ที่ผ่านมารัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเนปาล ภายใต้แนวคิด “3 Ps” (Pieces, Places, People)

รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันทางพุทธศาสนาในการจัดทำ “Buddhist Story Book” เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเอเชีย ให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวร่วมกัน (Combined Destination)

รวมถึงประเทศไทยยังพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตลุมพินี ตามที่มีดำริ นอกจากนี้ ชาวเนปาลจำนวนมากนิยมเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อรักษาพยาบาล

ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยมีนโยบายพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical Hub)

สินค้าสำคัญที่ไทยส่งออกไปเนปาล ได้แก่ เส้นใยประดิษฐ์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ สินค้าสำคัญที่ไทยนำเข้าจากเนปาล ได้แก่ หนังดิบและหนังฟอก ธัญพืชและธัญพืชสำเร็จรูป ซึ่งรัฐบาลเนปาลขอให้รัฐบาลไทยส่งเสริมให้เอกชนไทยเข้าไปลงทุนในเนปาล โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมผ้าไหม กาแฟ และผลผลิตทางการเกษตร