นิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว ณ สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว สปป. ลาว


“นิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว” โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย สภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา มูลนิธิจิตร บัวบุศย์ และสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติลาว ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่ง 31 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

นอกจากการแสดงผลงานแล้ว ยังมีการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะระหว่างศิลปินไทยและลาว 44 คน รวมทั้ง ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2540 นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2536 ครุศิลปินที่มีชื่อเสียงจากสถาบันการศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ โดยหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายคำสุก แก้วมิ่งเมือง ศิลปินแห่งชาติลาว นายมาย จันดาวง ศิลปินแห่งชาติลาว นายมิก สายลม นายหงสา โคดสุวัน ณ สถานที่สำคัญของเมืองเวียงจันทน์และบ้านศิลปินลาว เพื่อสานสัมพันธ์อันดี สร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งในการพัฒนานวัตกรรมทางด้านศิลปะร่วมสมัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและนานาชาติต่อไป

ผู้ที่สนใจเข้าชมงานนิทรรศการศิลปะนานาชาติ สานสัมพันธ์ ไทย-ลาว ผ่านช่องทาง

Facebook Fanpage: Royal Thai Embassy, Vientiane