Daily Archives: December 9, 2019


มูลนิธิสตาร์ ออฟสยาม มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก แหล่งอารยธรรม 5,000 ปี จัดหารายได้เป็นทุนทุนการศึกษา ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ในชนบท เรียนดีและยากจน รวมทั้งได้ส่งเสริมให้ผู้ได้รับตำแหน่งทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม นำศิลปวัฒนธรรมอีสานไปเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยกับนานาอารยประเทศ ผ่านเวทีการประกวดในระดับโลก ในการนี้ พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ (Major General.HRH.MR Waiyawat Jakkpan) เป็นประธานในพิธีประทานรางวัล บุคคลดีเด่นระดับโลกและระดับประเทศ ครั้งที่ 1 Thailand brillant world classic awards top peoples of the year 2019 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม ริเวอร์ไซด์ บางกอก เวลา 15.00 น.พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธ์ […]

มูลนิธิสตาร์ ออฟสยาม จัดงานการมอบรางวัล บุคคลดีเด่นระดับโลกและระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ...