Daily Archives: January 7, 2020


นาย คเนศ ปราสาท ธากาล เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เชิญชวนท่องเที่ยวเนปาลปี 2563 H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal, Ambassador of Nepal to Thailand Welcome to“The Visit Nepal Year 2020 through walkathon in downtown Bangkok Thailand.5 January 2020 สถานเอกอัครราชทูตเนปาลเชิญร่วมการแข่งขันเดินทน จากมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถึงอาคารใบหยก 2 ในโอกาสปีแห่งการท่องเที่ยวเนปาล วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา มีทีเชิร์ต มีเครื่องดื่มบริการตลอดงาน ️The Embassy of Nepal cordially invites you to […]

เอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย เชิญชวนท่องเที่ยวเนปาลปี 2563