Daily Archives: April 19, 2020


T-MED ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย หรือ Panyathai Traditional Medicine Clinic เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Movement; IFOAM)  นั่นคือการที่ ปัญญาไทคลีนิคคัดเลือกพืชสมุนไพรที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจโดยเน้นที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อ ธรรมชาติของพืช สัตว์และนิเวศน์การเกษตร เป็นหลัก และพร้อมที่จะเดินเข้าสู่มาตรฐานสากล พท.สมบัติ ไตรศรีศิลป์ เจ้าของและผู้ก่อตั้ง ปัญญาไทคลินิคการแพทย์แผนไทย ได้ให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดตั้งคลินิคแพทย์แผนไทยว่า เคยสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาชีววิทยา และต่อมาได้ไปศึกษาต่อภาคชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยามหิดล เกี่ยวกับสถิติประชากร ระบาดวิทยาและการวิจัยเกี่ยวกับการเสี่ยงของการเกิดโรคในแต่ละอาชีพ หลังจากนั้นได้กลับมาสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกครั้ง ก่อนจะลาออกมาประกอบกิจการด้านการขายประกันชีวิต ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย ให้บริการ เฉกเช่นเดียวกับโรงพยาบาลทั่วไป มีแพทย์แผนปัจจุบันตรวจเช็คสุขภาพร่างกาย รักษาและดูแลโดยใช้ยาสมุนไพร ของทางปัญญาไทคลินิกเป็นหลักสำหรับตัวยาสมุนไพร ที่นำเข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ เป็นตัวยาที่ อยู่ในตำรายาไทย อันได้แก่ […]

ปัญญาไทคลินิกการแพทย์แผนไทย เดินหน้าทำโครงการนำเสนอตัวยาสมุนไพร เข้าสู่การวิจัยและรับรองจากสถาบันนานาชาติ