ที่ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนากับภาคีเครือข่าย ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ “Unseen Chiang Mai New Chapter 2024”

ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความคึกคักน่าสนใจด้วยการนำ Soft power 5F มาสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว

ตามที่รัฐบาล  ได้มีนโยบายผลักดัน  Soft Power  ความเป็นไทย  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ  5F  ได้แก่  F-Food อาหาร, F-Film ภาพยนตร์และวีดิทัศน์, F-Fashion การออกแบบแฟชั่นไทย, F-Fighting ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ F-Festival เทศกาลประเพณีไทย   สู่ระดับโลกเพื่อช่วยสร้างรายได้และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

THAI 5F  SOFT POWER  เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน มุ่งให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ  เอกชน  เครือข่ายวัฒนธรรม  ชุมชนและประชาชนให้ความสำคัญ  ร่วมมือกันนำวัฒนธรรมมาพัฒนาประเทศในทุกมิติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ  การค้า  รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว  อีกทั้งการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญและทรงอิทธิพลของโลก”

หลังจากการสัมมนา ได้มีการแปบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็น สรุปและต่อยอดใน THAI 5F  SOFT POWER ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกลุ่มนักธรกิจการท่องเที่ยวและบุคลากรที่มีประสพการณ์ในแต่ละด้านเข้ามาให้ความร่วมมือและสนใจกันอย่างมากมาย