โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย


คณะสิบกะรัตบันเทิงศิลป์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม คลิปดนตรีพื้นบ้าน ภาคกลางรับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรมฝึกซ้อมโดย ครูเศวต รัตนเจริญมิตร ครูจันทร์พร ปินตาเปี้ย และครูนพมาศ ไชยชมภู โดยการสนับสนุนของ ผู้อำนวยการและผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย(สมาชิกในทีมเป็น นักเรียน/ศิษย์เก่า วงดนตรีไทยและ YRC band&combo)

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันรวมศิลป์ แผ่นดินสยาม คลิปดนตรีพื้นบ้าน ภาคกลาง


 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ได้จัดงานครบรอบ ๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายพานพุ่ม   เป็นราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  ครูและนักเรียน และภาคีผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง   ภายในงานได้จัดให้มีพิธีการต่างๆดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน ๑๑๔ รูป  พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ พิธีทำบุญอาคารโรงช้างต้นและอาคารพัชระ พิธีเปิดพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมีพระราชชายา   พิธีเปิดป้ายสวนบ้านบานเย็น กิจกรรม “Christmas Day” โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       พิธีทอดผ้าป่าเพื่อจัดสร้างพระอนุสาวรีย์เจ้าดารารัศมี พระราชายา ผู้ประทานที่ดินให้แก่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยและจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   เครดิตภาพ Yupparaj Wittayalai School ปรางฉัตร […]

๑๑๓ ปี แห่งการพระราชทานนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๖๕๑


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 หอประชุมอาคารนวรัตน์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความตั้งใจเรียน แต่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน และมีความเสมอภาคทางการศึกษาเท่าเทียมผู้อื่น โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนการศึกษาจาก 4 มูลนิธิ ได้แก่ สมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย , คณะศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ , ดอกผลจากมูลนิธิกองทุนการศึกษา และคณะครูผู้มีจิตเมตตา ที่ได้ร่วมบริจาคนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2 ล้านบาท ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 165 ทุน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 242 ทุน รวมทั้งหมด จำนวน 407 ทุน     […]

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561



            การประชุมเชิงปฏิบัติการของครูและนักเรียน นิทรรศการจากโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ การประกวดแข่งขันต่างๆ มากกว่า 20 รายการ ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วันที่ 13 – 14 กันยายน 2561 ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการทางด้านสะเต็มศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในงานพบกับการแสดงนิทรรศการทางด้านสะเต็มศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ มากมาย การแสดงผลงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งสำหรับครูผู้สอนและนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันผลงานวิชาการทางด้านสะเต็มศึกษาสำหรับครูและนักเรียนจำนวนหลายกิจกรรม อาทิ การประกวด Creative STEM School การประกวด STEM Teacher Contest การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษา การประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์เชิงสะเต็ม การแข่งขัน STEM Skill Competition การประกวด STEM […]

Thailand STEM Festival 2018


รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 “ประเทศไทย 4.0 : พัฒนาชาติด้วยนวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมีนายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมในงานครั้งนี้ พร้อมทั้งนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมต่อประธานในพิธี ศูนย์สะเต็มศึกษาภาคเหนือตอนบนขึ้นที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รวมถึงการสนับสนุนเชิงวิชาการ เช่น การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นศูนย์ข้อมูล ( Resource center ) เกี่ยวกับสะเต็มศึกษาสู่ภูมิภาคและโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ประสานงานเผยแพร่ความรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ชุมชนและบุคลากรด้านสะเต็มในระดับภูมิภาค สำหรับวันงานได้มีโรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษาให้ความสนใจเข้าชมอย่างมากมาย รวมถึงการให้ความสนใจของเด็กนักเรียนในโรงเรียนยุพราช ที่พากันสับเปลี่ยนกันเข้ามาชมบูธของแต่ละโรงเรียนตลอดวัน เครดิตภาพ ครูพัทยา […]

Thailand STEM Festival and ASEAN Academic Symposium 2017 “ประเทศไทย 4.0 ...