Illuminated Boat


ททท.สำนักงานนครพนม จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม เตรียมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564วันที่ 15 กันยายน 2564 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม จับมือกับสถานประกอบการ โรงแรมที่พัก บริษัทนำเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครพนม ประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงเทศกาลออกพรรษากับงานประจำปี งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 ตุลาคม 2564 ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมเรือไฟโชว์ เรือไฟโบราณ ลอยกระทงสาย รำบูชาฯ พระธาตุพนม และ กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลออกพรรษา และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครพนมภายใต้มาตรการความปลอดภัยทางสาธารณสุข ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมนตรี จารุธำรง จ่าจังหวัดนครพนม ได้ให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่ถูกต้องตามข้อกำหนด เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการกำหนดราคาที่พักที่เหมาะสมในช่วงเทศกาลออกพรรษา นายขันชัย ขันทะชา ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ให้ข้อมูลมาตรการข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดนครพนม ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง 61 จังหวัดสีแดง […]

งานประเพณีไหลเรือไฟ จังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 Illuminated Boat ...