Thailand Smart City Index


“ดีป้า” ไม่รอโควิด เปิดตัว 5 เมืองอัจฉริยะต้นแบบนำร่อง Thailand Smart City ดันเพิ่ม 3 เมืองเตรียมรอเคาะ พร้อมชงไอเดียจัดทำ Thailand Smart City Index  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ไม่รอโควิด เดินหน้าลุยพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย สร้างเมืองเดิมหน้าอยู่ เมืองใหม่ทันสมัย เกิดการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ มีการบริการและบริหารจัดการเมืองอย่างเป็นระบบ เกิดความร่วมมือทั้งภาครัฐ-ภาคธุรกิจและประชาชน มุ่งเน้นประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน ประกาศมอบตราสัญลักษณ์ “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” 5 เมืองนำร่อง ภูเก็ต, ขอนแก่น, แม่เมาะ, สามย่าน และ วังจันทร์วัลเลย์ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เผยว่า โครงการนี้ภายใต้การดูแลและกำกับดำเนินงานของสำนักงานเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศไทย ต้องการกระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมในทุกภูมิภาคภายใต้ลักษณะเมืองอัจฉริยะ 7 Smarts โดยมีการเห็นชอบมอบตราสัญลักษณ์รับรองเป็น “พื้นที่พัฒนาเมืองอัจฉริยะ” นำร่องด้วย 5 เมืองสำคัญได้แก่   (1) “ภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ” ตั้งเป้าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรมบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ (2) “ขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ” พัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่มหานครน่าอยู่มุ่งสู่เมืองนวัตกรรมศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (3) “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” […]